Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения 1998. За наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Издаване на удостоверения 2071. За декларирани данни info
Издаване на удостоверения 2131. За платен данък върху превозни средства info
Други 2124. Издаване на заверено копие на подадени данъчни декларации info
Други Издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси info
Административно, правно и информационно обслужване 1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистринан настоящ адрес info
Административно, правно и информационно обслужване 2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат info
Административно, правно и информационно обслужване 2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца info
Административно, правно и информационно обслужване 2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат info
Административно, правно и информационно обслужване 2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info